Ivan Lubennikov - White sheet and line, texte de Viktor Kalashnikov, Open Klub, Moscow, 2022.